قرارداد وقیمتها
با سلام خدمت شما استادان وکارفرمایان محترم انشاالله سال۱۳۹۱سالی خوب وپربرکت برای شما ارزومندیم ماامیدوار هستم درکارهایتان موفق وپیروز باشیدوهر سوالی یا نظری درمورد حرفه شمایا ایده ای داشتید می توانید نظرتان رابیان کنید ودراسرع وقت به سوالتان جواب میدهیم .

                                                والسلام                     باتشکر 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط نرخ صنفی سفیدکاران یزد  | 

       بسمه تعالی                                                                                  (پیمانکار)صفحه ۲       موضوع قرارداد:                                                                           تاریخ:

 

 

این قرارداد فی مابین اقای...............................به عنوان کارفرما و شماره شناسنامه....................وبه

 

ادرس.................................................وشماره تماس............................واقای.............................

 

به عنوان پیمانکار به شماره شناسنامه...................وبه ادرس.....................................وبه شماره ثبتی

 

گواهینامه مهارت دررشته........................وبه تاریخ ثبتی.................وبه کدثبتی................منعقد میشود.

 

1-گچکاری روی (اجر/سیمان/گاهگل/گچ وخاک)ازقرارهرمترمربع...............................تومان میباشد.

 

2-گچکاری روی  رابتس از قرار هرمتر مربع........................................تومان میباشد.

 

3-ابزاربرشی  ازقرارهرمتر طول از..........................تومان تا.....................................تومان میباشد.

 

4-ابزارساده ازقرار هرمترطول از...........................تومان تا....................................تومان میباشد.

 

5-دور پیش بخاری واوپن(open)ازقرار هرمترطول.....................................تومان میباشد.

 

6-ابزارگلویی  و چفت قاشقی برشی  یاساده  ازقرارهرمترطول.........................تومان  میباشد.

توجه(ابزارگلویی  جداگانه وچفت وقاشقی  این هم جداگانه  وروی  هم دوعدد ابزار حساب میشود.)

 

7-ستون ازقرار مترطول  نصفه.........................تومان وکامل ستون..........................تومان میباشد.

 

8-سرستون ازقرار هرعدد...........................................تومان میباشد.

 

9-گچ بری  پیش ساخته  ازقرار هرمترمربع............................................تومان میباشد.

 

10-اینه کاری  ازقرارهر متر مربع.................................................تومان میباشد.

 

11-ابزار روی رابتس  یا اوپن یا پنچرها ازقرار هرمتر طول..............................تومان میباشد.

 

12-پرداخت دستمزد مطابق با پیشرفت کاروکارفرما موظف بوده همزمان باتحویل کارحساب را تسویه کند.

 

13-ضمنا درموقع اتمام  کارگچ کشی یا ته کش  کارفرما  باید هزینه دستمزد را(10درصد)پیش  خودنگه  دارد وما بقیعه  ان را پرداخت نماید.

 

14-مدت اعتبار قیمت قرارداد یکسال  میباشد بعد از یکسال  قیمت طبق تعرفه سالی حساب  میشود  ولی قرارداد باطل  نمیشود فقط  تغیرات  قیمتی  بعد  از یکسال

 

 

 امضاءکارفرما                       امضاءشاهد                           امضاءشاهد               امضاءپیمانکار

 

 

(چنانچه حرف یا تبصره وجود دارد در پشت صفحه نوشته شود وقابل قبول میباشد.)

 

(این قرارداددردوبرگ صفحه اول برای کارفرما وصفحه دوم برای پیمانکار میباشد)   

 

                

+ نوشته شده در  ساعت   توسط نرخ صنفی سفیدکاران یزد  | 

تبصره ها  (۲)

 

 

 

تبصره 1-بعد ازاتمام  کار(کارفرما) نمی تواند هیچ عذریا بهانه ای درمورد کار یاچیزدیگری که ربط به کار داشته باشد مورد قبول نمی باشد(مثلا کارخراب است یا این چیز یا ابزار را نمی خواستم)مورد قبول وتایید نمی باشد. 

 

تبصره 2-کارفرما موظف است یک یا دو روز کار کرد پیمانکار را دید اگر مورد تاییدش  نباشد می تواند از کار اخراجش  و استاد دیگری را به کار بیاورد ولی بعد ازاتمام کار عذری قبول نمی باشد وتمام مبالغ طی شده باید پرداخت گردد.

 

تبصره 3-بعد ازمرورکردن خوب وخواندن قرارداد وامضاءکردن ان همه موارد راقبول کرده وتایید می نمایم.

 

 

 

  امضاءکارفرما              امضاءشاهد              امضاءشاهد           امضاءپیمانکار

 

 

 

 

                        

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط نرخ صنفی سفیدکاران یزد  | 

تبصره ها  (1)

 

 

 

تبصره 1-بعد ازاتمام  کار(کارفرما) نمی تواند هیچ عذریا بهانه ای درمورد کار یاچیزدیگری که ربط به کار داشته باشد مورد قبول نمی باشد(مثلا کارخراب است یا این چیز یا ابزار را نمی خواستم) موردقبول وتایید نمی باشد. 

 

 

تبصره 2-کارفرما موظف است یک یا دو روز کار کرد پیمانکار را دید اگر مورد تاییدش  نباشد می تواند از کار اخراجش  و استاد دیگری را به کار بیاورد ولی بعد ازاتمام کار عذری قبول نمی باشدوتمام مبالغ طی شده بایدپرداخت گردد.

 

تبصره 3-بعد ازمرورکردن خوب وخواندن قرارداد وامضاءکردن ان همه موارد راقبول کرده وتایید می نمایم.

 

 

 

  امضاءکارفرما                امضاءشاهد                امضاءشاهد              امضاءپیمانکار

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط نرخ صنفی سفیدکاران یزد  | 

       بسمه تعالی                                                                                  (کارفرما)صفحه 1

       موضوع قرارداد:                                                                           تاریخ:

 

 

این قرارداد فی مابین اقای...............................به عنوان کارفرما و شماره شناسنامه....................وبه

 

ادرس.................................................وشماره تماس............................واقای.............................

 

به عنوان پیمانکار به شماره شناسنامه...................وبه ادرس.....................................وبه شماره ثبتی

 

گواهینامه مهارت دررشته........................وبه تاریخ ثبتی.................وبه کدثبتی................منعقد میشود.

 

1-گچکاری روی (اجر/سیمان/گاهگل/گچ وخاک)ازقرارهرمترمربع...............................تومان میباشد.

 

2-گچکاری روی  رابتس از قرار هرمتر مربع........................................تومان میباشد.

 

3-ابزاربرشی  ازقرارهرمتر طول از..........................تومان تا.....................................تومان میباشد.

 

4-ابزارساده ازقرار هرمترطول از...........................تومان تا....................................تومان میباشد.

 

5-دور پیش بخاری واوپن(open)ازقرار هرمترطول.....................................تومان میباشد.

 

6-ابزارگلویی  و چفت قاشقی برشی  یاساده  ازقرارهرمترطول.........................تومان  میباشد.

توجه(ابزارگلویی  جداگانه وچفت وقاشقی  این هم جداگانه  وروی  هم دوعدد ابزار حساب میشود.)

 

7-ستون ازقرار مترطول  نصفه.........................تومان وکامل ستون..........................تومان میباشد.

 

8-سرستون ازقرار هرعدد...........................................تومان میباشد.

 

9-گچ بری  پیش ساخته  ازقرار هرمترمربع............................................تومان میباشد.

 

10-اینه کاری  ازقرارهر متر مربع.................................................تومان میباشد.

 

11-ابزار روی رابتس  یا اوپن یا پنچرها ازقرار هرمتر طول..............................تومان میباشد.

 

12-پرداخت دستمزد مطابق با پیشرفت کاروکارفرما موظف بوده همزمان باتحویل کارحساب را تسویه کند.

 

13-ضمنا درموقع اتمام  کارگچ کشی یا ته کش  کارفرما  باید هزینه دستمزد را(10درصد)پیش  خودنگه  دارد وما بقیعه  ان را پرداخت نماید.

 

14-مدت اعتبار قیمت قرارداد یکسال  میباشد بعد از یکسال  قیمت طبق تعرفه سالی حساب  میشود  ولی قرارداد باطل  نمیشود فقط  تغیرات  قیمتی  بعد  از یکسال

 

 

 امضاءکارفرما                       امضاءشاهد                           امضاءشاهد               امضاءپیمانکار

 

 

(چنانچه حرف یا تبصره وجود دارد در پشت صفحه نوشته شود وقابل قبول میباشد.)

 

(این قرارداددردوبرگ صفحه اول برای کارفرما وصفحه دوم برای پیمانکار میباشد)  

                                  

                                                      

+ نوشته شده در  ساعت   توسط نرخ صنفی سفیدکاران یزد  | 

                            نرخ سفیدکاری وگچ بری واینه کار درسال1391به شر ذیل میباشد.

 

 

سفیدکاری

مترمربع

4000تا5500تومان

ابزارقاشقی برشی

مترطول

7000تومان

ابزارروی اوپن وپنچرها ورابیتس ساده

مترطول

4500تومان

ابزارروی اوپن وپنچرها ورابیتس برشی

مترطول

6000تومان

ابزارساده

مترطول

4000تا5000تومان

ابزاربرشی

مترطول

6000تا40000تومان

اوپن(open)

مترطول

43000تا120000تومان

ابزارگلویی

مترطول

7500تومان

رابتس کاری

مترطول

50000تومان

گچ بری

مترمربع

85000تا150000تومان

مقنس وسط سقف

مترطول

80000تومان

ستون کامل بادگیری

مترطول

75000تومان

اینه کاری ساده

مترمربع

150000تومان

اینه کاری گره

مترمربع

250000تا42000تومان

ستون نیمه بادگیری

مترطول

35000تومان

سرستون

عددی

متفرقه

چفت وقاشقی برشی

مترطول

8000تومان

ابزارقاشقی ساده

مترطول

5000تومان

چفت وقاشقی ساده

مترطول

6000تومان

ستون کامل ساده

مترطول

43000تومان

ستون نیمه ساده

مترطول

21000تومان

اینه کاری مقنس

مترطول

190000تومان

 

                                  http://www.senfaynehkariyazd91.blogfa.com/

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط نرخ صنفی سفیدکاران یزد  |